Kontaktujte nás: 0948 077 602 | eceliteclinic@gmail.com

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť EC LIFE STYLE, s.r.o., so sídlom: Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany, IČO:50960512, zapísanému:Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 43990/N, so štatutárnym orgánom:Ing. Mária Godálová, konateľ a kontaktným údajom eceliteclinic@gmail.com(ďalej len „prevádzkovateľ“)týmto informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje budú spracúvané na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

□ Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ dáva zákazník/klient prevádzkovateľovi svoj súhlas na to, aby v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, nakoľko to je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu resp. dobu ustanovenú v zmysle osobitných predpisov o účtovníctve, o archívoch a registratúrach alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

□ Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“  súčasne zákazník/klient/ dáva prevádzkovateľovi svoj vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas na to, aby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz dodávateľa, a to na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie a doručovania periodík a na marketingové účely (informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, o akciách, o produktoch alebo službách dodávateľa alebo jeho obchodných partnerov a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 1 roku. Dodávateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Prevádzkovateľ týmto súčasne informuje dotknutú osobu, že na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má právo:
  1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom podľa ust. § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,
  2. kedykoľvek svoj súhlas odvolať
  3. na opravu osobných údajov podľa ust. § 22 Zákona o ochrane osobných údajov,
  4. na výmaz osobných údajov podľa ust. § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,
  5. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ust. § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,
  6. na presnosť osobných údajov podľa ust. § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,
  7. namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
  8. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov